Logo Freshclick

Website portfolio

 •  

   

  Blijf op de hoogte!

  Vul hier uw e-mailadres in om u aan te melden voor de Freshclick nieuwsbrief.

   

  Algemene Voorwaarden Freshclick

  Deze algemene voorwaarden treden in werking vanaf 1 november 2013.

   

  1.1 De in deze voorwaarde genoemde contract- en algemene voorwaarden zijn op alle offerte aanvragen en transacties van toepassing waarbij Freshclick en bezoekers en aanbieders die gebruik maken van de diensten van Freshclick betrokken zijn.

   

  1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


  A. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon met wie Freshclick een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Freshclick een offerte uitbrengt.


  B. Opdrachtnemer: Freshclick, gevestigd te Hilversum, hierna: "Freshclick" en handelsnamen handelend onder de naam van Freshclick.


  C. Producten/diensten van Freshclick:


  De door Freshclick te leveren dienst of product waarbij informatie van de opdrachtgever digitaal kan worden geraadpleegd. Hieronder valt onder andere het webdesign, plaatsing en/of huur van de website, promotionele activiteiten m.b.t. de website, domeinregistratie plus alle andere ondersteunende en aanvullende producten/diensten.


  D. Overeenkomst: Elke onderling overeengekomen-, wederzijdse acceptatie welke betrekking heeft op levering van diensten/producten.

   

  1.3 Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.

   

  1.4 Eventuele drukfouten of verschrijvingen zijn niet bindend voor Freshclick.

   

  2. Offertes

  2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

   

  De in de offerte genoemde prijzen zijn bindend nadat Freshclick de opdracht schriftelijk/per email, middels een aanbetalingssfactuur heeft bevestigd (De aanbetalingsfactuur is tevens de opdrachtbevestiging). Het kan voorkomen dat de aanbetaling nog niet binnen is maar dat Freshclick al van start is gegaan met de gewenste werkzaamheden.

   

  2.3 Wijziging van opgegeven tarieven worden uitdrukkelijk voorbehouden, ook na verzending van de opdrachtbevestiging; zo kan Freshclick in geval van opgetreden prijsverhogingen, heffingen, koerswijzigingen of belastingen de kosten hiervoor doorberekenen.

   

  2.4 Alle tarieven welke door Freshclick zijn opgegeven zijn exclusief BTW.

   

  3. Geldigheid en toepasselijkheid

  3.1 De algemene voorwaarden van Freshclick zijn op alle aanbiedingen en offertes en op alle verrichte diensten en handelingen en gesloten overeenkomsten van toepassing.

   

  3.2 Eventuele afwijkingen zijn alleen geldig wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.

   

  3.3 Toepasselijkheid van inkoop-, leverings- of andere voorwaarden van de aanvrager wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


  3.4 Na een schriftelijk akkoord van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht stemt de opdrachtgever in met de door ons opgestelde algemene voorwaarden.

   

  3.5 Freshclick behoudt zich het recht om deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen of aan te vullen.

   

  3.6 Wanneer er een bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Bepalingen die nietig zijn kunnen in overeenstemming met Freshclick en de aanvrager opnieuw overeengekomen worden.

   

  4. Prijzen, facturatie en betalingen

  4.1 Indien de inhoud van een opdracht is gewijzigd kan tariefswijziging optreden. Dit geldt ook voor verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in de wet- en regelgeving die voor Freshclick van toepassing zijn.


  4.2 Na het goedkeuren van de offerte verlangt Freshclick een aanbetaling van 50%. Na het gereedkomen van de website wordt de overige 50% gefactureerd. Als het volledige bedrag betaald is wordt de website op de definitieve locatie op internet gezet. (Eventueel aangevuld met extra gemaakte kosten die buiten de gemaakte afspraken vallen)


  4.3 Eventuele onderhoudskosten, domeinnaam(en) en hosting wordt jaarlijks vooraf in rekening gebracht. Overige kosten worden deels vooraf en deels gefactureerd bij oplevering.


  4.4 Uiterlijk 14 dagen na (restant)factuurdatum wordt de website als volledig beschouwd. Vanaf dat moment worden eventuele veranderingen of toevoegingen in rekening gebracht. Hierna wordt er een uurloon in rekening gebracht.


  4.5 Voorafgaand aan de oplevering zullen alle in rekening gebrachte kosten binnen 14 dagen door de opdrachtgever/aanvrager worden voldaan. Dit geschiedt op de door Freshclick aangewezen bankrekening.


  4.6 De opdrachtgever/aanvrager is niet bevoegd tot verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om de verplichting tot betaling jegens Freshclick uit te stellen.


  4.7 Indien er na 30 dagen na facturatie geen betaling is voldaan dan volgt er een aanmaning van het openstaande bedrag. Extra aanmaan kosten zijn 2,50 EURO.


  4.8 De opdrachtgever/aanvrager is over alle bedragen die niet zijn betaald op de laatste dag van de betalingstermijn een vertragingsrente (of gedeelte van de maand) verschuldigd over het totaalbedrag van de factuur. Hiervoor geldt de wettelijke vertragingsrente. Ook worden de buitenrechtelijke kosten van Freshclick in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van 75,00 EURO per overschrijding.


  4.9 Freshclick stuurt een factuur naar de opdrachtgever per betalingstermijn. In de factuur zijn alle kosten opgenomen die samenhangen met de overeenkomst.

   

  4.10 Nalatigheid/niet nakomen van betalingsvoorwaarden resulteert tot afsluiting/onderbreking van het signaal. Bijkomende afsluitkosten zijn 20 euro.

   

  5. Privacybeleid

  5.1 Persoonsinformatie die wordt verkregen door Freshclick worden niet aan derden verstrekt tenzij anders is afgesproken en toestemming van de opdrachtgever verleend is en wordt slechts gebruikt om uw aanmelding van domeinnaam en hosting aan te vragen. Onder persoonsinformatie valt o.a. NAWgegevens , e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens. Uw persoonsinformatie blijft persoonlijk. Zo ook uw aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal.

   

  6. Aansprakelijkheid

  6.1 Freshclick uit kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die de aanvrager/klant wenst te geven met betrekking tot de inhoud van de af te nemen diensten/producten.


  6.2 Voor zover toegelaten op grond van de wet, vrijwaart de aanvrager Freshclick voor iedere aansprakelijkheid voor aan de aanvrager toe te rekenen schade, voor zover voortvloeiend uit of verband houdend met via Freshclick aangeboden producten, arrangementen of diensten, met inbegrip van mislukte of voltooide transacties.


  6.3 Freshclick is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst die redelijkerwijs buiten haar macht liggen. Indien Freshclick aansprakelijk is voor schade als gevolg van een haar toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met de klant zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste het factuurbedrag van de bestelling.

   

  6.4 Freshclick aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de aanvrager/aanbieder of ten opzichte van enige derde voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt (voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze offerte aanvraagovereenkomst).

   

  6.5 Freshclick is nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk voor materiaal dat aangeleverd wordt door klanten of derden ten behoeve van de website. Materialen kunnen foto’s (digitaal), plaatjes of afbeeldingen (digitaal), teksten en overige materialen (digitaal) bevatten.

   

  6.6 Freshclick zorgt met aandacht en beste kunnen voor een goede dienstverlening, minstens overeenkomstig met de (schriftelijk) gemaakte afspraken met opdrachtgever/aanvrager.

   

  6.7 De opdrachtgever is verantwoordelijk dat de benodigde gegevens ten behoeve van de website tijdig worden aangeleverd/verstrekt. Indien dit niet het geval is heeft Freshclick het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele extra bijkomende kosten te verhalen op de opdrachtgever.

   

  7. Wijzigingen / extra te verrichten arbeid

  7.1 Wanneer er sprake is van extra werkzaamheden of andere prestaties op verzoek van de opdrachtgever na het volgens de termijn op te leveren product dan zal Freshclick dit in rekening brengen en een uurloon hanteren. Freshclick verplicht zich niet aan deze werkzaamheden.

   

  7.2 Voor de diensten en producten geldt een vaste prijs. Alle prijzen en financiële consequenties worden met de opdrachtgever van te voren schriftelijk gecommuniceerd.

   
  7.3 Eventuele tariefwijzigingen kunnen te allen tijde plaatsvinden in voor Freshclick van toepassing zijnde wet en regelgeving.

   

  7.4 Nadat de opdrachtgever de offerte heeft goedgekeurd is het niet meer mogelijk veranderingen aan het design kosteloos te laten uitvoeren. 

   

  7.5 Na de realisatie van de website voeren we kleine handelingen en wijzigingen gratis uit tot 2 weken na de oplevering van uw website (van de datum dat uw website live is gezet). Onder kleine wijzigingen vallen werkzaamheden die maximaal 1 kwartier bedragen. Freshclick behoudt zich het recht om zelf aan te geven wat onder kleine wijzigingen en handelingen vallen.

   

  8. Duur en beeindiging

  8.1 Domeinnaamregistratie en hosting moeten uiterlijk 3 maanden voor CED (contract einddatum) beëindigd worden. Na deze periode wordt het stilzwijgend verlengd.

   

  8.2 Indien er sprake is van een onderhoudscontract geldt dat er een minimale looptijd is van 1 jaar.

   

  8.3 Freshclick kan een overeenkomst beëindigen op voet van onderstaande punten:


  - Als de opdrachtgever zich niet of onvolledig houdt aan de overeenkomst/voorwaarden welke hij aangegaan is met Freshclick.


  - Als de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen niet nakomt ten aanzien van de genoemde verplichtingen in deze voorwaarden.

   

  8.4 Indien Freshclick een overeenkomst beëindigd zal dit schriftelijk worden aangegeven. Tevens zal schriftelijk de reden van beëindiging genoemd worden. De verplichting van betalingen van de opdrachtgever aan Freshclick komen niet te vervallen en worden in rekening gebracht.

   

  9. Levering

  9.1 Freshclick levert de website op binnen de termijn die in de offerte staat aangegeven. Hiervan kan worden afgeweken indien er tijdens de uitvoering anders is afgesproken. Freshclick kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de afgesproken opleverdatum afwijkt van de daadwerkelijke opleverdatum Na schriftelijke of mondelinge goedkeuring van de offerte verplicht de opdrachtgever volledige medewerking te geven aan de uitvoering van de realisatie van de website. Nalatigheid hiervan is geen reden tot het niet uitdienen van de opdracht en dus zal het totaalbedrag na de opleverdatum in rekening worden gebracht.


  9.2 Verzendingen van goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Eventuele risico’s zijn volledig voor de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren of af te zien van de ontvangst van goederen of de betaling te voltooien. Ook kan er geen schadevergoeding worden verhaald.

   

  10. Wederzijdse verplichtingen

  10.1 Tenzij anders is afgesproken mag Freshclick de website van opdrachtgever gebruiken voor promotiedoeleinden en publiciteit.


  10.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanvoer van alle gegevens en materialen.

   

  11. Overmacht

  11.1 Onder overmacht, welke betrekking heeft op de overeenkomst, wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.


  11.2 Indien overmacht het onmogelijk maakt om de overeenkomst na te komen is Freshclick niet verplicht aan de verplichtingen na te komen. In dit geval kan de overeenkomst worden ontbonden.


  11.3 Wanneer er sprake is van overmacht is Freshclick gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dat geschiedt zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij derhalve tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

   
  11.4 Onder overmacht om aan de verplichtingen van Freshclick te voldoen  welke niet aan ons kan worden toegerekend en waardoor nakoming van de overeenkomst niet tot stand kan komen of  in zo ernstige mate belemmert, dat die nakoming niet van Freshclick kan worden verwacht.


  11.5 Freshclick is niet aansprakelijk voor gevolgschade veroorzaakt door andere betrokken partijen als hostingprovider, domeinnaamresgistrant of anderen.

   

  12. Derden

  12. Freshclick kan nimmer aansprakelijk gesteld worden door prijswijzigingen door hostingproviders worden doorgevoerd. Dit geldt ook voor eventuele andere derden. Indien dit van toepassing is zal Freshclick dit door berekenen.

   

  13. Eigendomsvoorbehoud

  13. Het door Freshclick vervaardigde materiaal (bijvoorbeeld: product/website) is en blijft eigendom van Freshclick.

   

  14. Buitengebruikstelling

  14.1 Freshclick heeft het recht om geleverde diensten of producten buiten gebruik te stellen, tijdelijk buiten gebruik te stellen indien de opdrachtgever haar verplichtingen aangaande de overeenkomst niet nakomt of in strijd handelt met de voorwaarden. Indien een dergelijk voorval zich voordoet zal Freshclick de opdrachtgever hierover schriftelijk informeren. De verplichtingen tot betalingen voor de opdrachtgever komen hiermee niet te vervallen.

   

  15. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

  15.1 Deze voorwaarden gelden voor een onderhoudscontract met een looptijd van één jaar.


  15.2 Kosten voor een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf worden voldaan, binnen 14 dagen na akkoord van het contract.


  15.3 Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verkrijgen, verzamelen en verwerken van gegevens en data op de bestaande website pagina’s welke aangeleverd worden door de opdrachtgever.


  15.4 Met onderhoud van de website wordt bedoeld het toevoegen van nieuwe teksten of wijzigen van reeds bestaande teksten. Teksten dienen door de opdrachtgever te worden aangeleverd.


  15.5 Onderhoud is bij Freshclick in uren per maand. Indien er uren over zijn kunnen deze worden meegenomen naar de volgende maand. Na één jaar vervallen alle uren en kunnen niet worden meegenomen het nieuwe jaar in. Aanvullende uren worden berekend volgens het uurtarief.


  15.6 Freshclick onderhoudt indien het nodig is het contact met het hostingbedrijf.  

   

  16. Diverse bepalingen

  16.1 Indien een bepaling van de voorwaarden van Freshclick niet van toepassing zijn naar oordeel van een bevoegde rechter, dan zal deze bepaling aangepast worden. Overige bepalingen welke zijn opgenomen in de voorwaarden zullen volledig van kracht blijven.


  16.2 Freshclick beroept zich met alle aanbiedingen en overeenkomsten op het Nederlands recht.


  16.3 Freshclick behoudt zich het recht om deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook met betrekking tot reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen nadat het bekend is gemaakt via de website.


  16.4 Freshclick behoudt zich het recht indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn om geleverde producten/diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.